กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิทุกวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่จะส่งผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลสงบสุขร่มเย็น ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม