เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัยฯ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โดยมี ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯและบรรยายพิเศษ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวรายงานฯ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมเป็นเกียรติฯ และคณะนิติกรจาก สพฐ.ได้แก่นายธีระ โกวิทวัฒนา และนายภาคภูมิ พุทธสุภะ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความใจ มีทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ในการสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนนิการทางวินัยได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้จริงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นไปแนวนโยบายของรัฐบาลในการที่จะปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ตามมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่มุ่งเน้นให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว165 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้แจ้งตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ที่ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการสนองนโยบายภาครัฐ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเพื่อป้องปรามการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่