ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชย.1 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เป็นไปตามนโนบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา” ห้องน้ำในโรงเรียน จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย ซึ่งการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายและ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การรายงานข้อมูล รวมถึงขั้นตอน ระยะเวลา และการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้เกิดผลที่คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยมีนายภูธร จันทะหงส์ บุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้อง Studio OBEC Channel อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1