ขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 1 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ”การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) “ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และร่วมมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและใบความรู้) ระดับชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า 60 คน) จำนวน 85 โรงเรียน โดยมีนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯและกลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมมอบชุดกิจกรรมฯ ให้กำลังใจ คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมดำเนินกิจกรรมฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) (DLTV) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาตระหนักถึงคุณค่าในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีความเข้าใจถึงสภาพบริบทการจัดการศึกษาของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และขับเคลื่อนการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน โรงเรียนขนาดเล็ก (ที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รวมทั้งสิ้นจำนวน 136 คน ซึ่งเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
1.การติดตั้ง Application ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล
2.รูปแบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
3. การนิเทศติดตามและระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนทางไกล 3 ประการ ได้แก่
1)การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Self-Assessment : S1)
2) การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit :S2)
3)การนิเทศเพื่อพัฒนา (Supervision for Development :S3)
และ
4. การตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่