ร่วมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายธีรพงษื ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทางการปฏิบัติต่อเด็ก การสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การส่งเสิรมความประพฤติเด็กและการดำเนินการต่อแด็กที่เสี่ยงต่อการประทำผิดของจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ