ร่วมการประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA DL) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA DL) ผ่านระบบ Zoom Meeting และในการนี้นายธีระศักดิ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รองผุ้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ. ร่วมการประชุมชี้แจงฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA DL) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ วัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ